మంచిమాటలు! Telugu Sayings

మంచిమాటలు!


గెలవడంలో ఓడిపోవచ్చు కానీ ప్రయత్నించడంలో మాత్రం గెలిచి తీరాలి......

అందం చూసే కళ్లలో ఉండదు, సాయం చేసే చేతుల్లో ఉంటుంది...........

సాధనలేకుండా విజయాన్ని కోరుకోవడం, ఎండమావిలో నీటికై ఆశించడమే......

Telugu Sayings

Manchi Mata

ప్రవర్తన అద్దం లాంటిది మనిషి వ్యక్తిత్వం అందులో ప్రతిబింబిస్తుంది.....

జీవితంలో వైఫల్యాలూ భాగమేనని తెలుసుకున్నవారు వాటి నుంచి గుణపాఠాల్ని నేర్చుకుంటారు.....

మన కోసం చేసే పని మనతోనే అంతరించిపోతుంది, పరుల కోసం చేసేది శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది.....

Telugu Sayings


The Brahma Kumaris is a network of Meditation Centers in over 100 countries, with its spiritual headquarters in Mt Abu, India.It has over 8500 centres in 132 countries with membership over 8,00,000 worldwide. The University works at all levels of society for positive change.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »